ELEKTRODROŠĪBAS KVALIFIKĀCIJAS GRUPAS (A,BZ, B, CZ, C)ELEKTRODROŠĪBAS KVALIFIKĀCIJAS GRUPAS (A,BZ, B, CZ, C)

Patstāvīgu darbu elektroietaisē drīkst veikt personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama veselības pārbaude un iegūta elektrodrošības grupa.

B, Bz elektrodrošības grupa dod tiesības veikt ar elektrosaimniecību saistītus darbus.
Elektrodrošības apmācību B, Bz drošības grupas iedalījums un prasības atkarībā no iepriekš iegūtās darba pieredzes un izglītības:

  1. Bz (darbā ar zemsprieguma iekārtām līdz 1000 voltiem) drošības grupas kvalifikāciju var saņemt apmācīts nodarbinātais, kuram ir 1 mēneša darba stāžs ar A elektrodrošības grupu.
  2. B (darbā ar augstsprieguma iekārtām virs 1000 voltiem) drošības grupas kvalifikāciju var saņemt apmācīts nodarbinātais, kuram ir 3 mēnešu darba stāžs ar A elektrodrošības grupu.


C,Cz elektrodrošības grupa dod tiesības veikt un uzraudzīt ar elektrosaimniecību saistītus darbus.
Elektrodrošības apmācību C, Cz drošības grupas iedalījums un prasības atkarībā no iepriekš iegūtās darba pieredzes un izglītības:

  1. Cz (darbā ar zemsprieguma iekārtām līdz 1000 voltiem) drošības grupas kvalifikāciju var saņemt nodarbinātais, kuram ir  vismaz 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis enerģētikas jomā- elektromontieris, 1 mēneša darba stāžs ar Bz (zemsprieguma) elektrodrošības grupu.
  2. C (darbā ar augstsprieguma iekārtām virs 1000 voltiem) drošības grupas kvalifikāciju var saņemt kvalificēts nodarbinātais, kuram ir  vismaz 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis enerģētikas jomā –elektromontieris, un vismaz 3 mēnešu darba stāžs ar B (augstsprieguma) elektrodrošības grupu.      Atpakaļ