10424

Ugunsdrošība un aizsardzība (160 stundas)Ugunsdrošība un aizsardzība (160 stundas)

Studiju līmenis: Profesionālās pilnveides studiju programma

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms: Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem  darbiniekiem - 160 stundas

Prasības, uzsākot studijas programmas apguvi: Vispārējā vidējā vai pamatizglītība

Īstenošanas veids: Klātienes studijas

Akreditācija: Programma akreditēta līdz 2021.gada 22.februārim.Karjeras iespējasMinistru kabineta noteikumi Nr. 82, (2004. 17.02.) „UGUNSDROŠĪBAS  NOTEIKUMI” nosaka, ka par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem  darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka  gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic  ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība  ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Valsts  ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne  mazāk par 20 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var  atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai  objektos ar sprādzienbīstamu vidi un atbilstoši Izglītības un zinātnes  ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160  stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties  vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta  rūpniecisko avāriju riska objektos (apmācību veic  akreditētasizglītības iestādes, t.sk. mācību centrs Eva 93).

Programmas mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu  patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus  komercsabiedrībā, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un  sabiedriskajās organizācijās.

Programmas specifiskie mērķi.
Izglītības procesa rezultātā, dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

  • vadīt un organizēt ugunsdrošības darbu objektos;
  • strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību  saistītu informāciju;
  • izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
  • izstrādāt ugunsdrošības instrukciju;
  • pārzināt, sakārtot un sistematizēt lietvedību ugunsdrošībā;
  • veikt ugunsdrošības iekšējo uzraudzību.


Pēc sekmīgas noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, Jūs iegūsiet:  Latvijas Republikas apliecību par profesionālās pilnveides izglītību  pamatlīmeņa zināšanu programmā par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem.

Veiksmi mācībās!
      Atpakaļ