P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija

DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAProfesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālistus, kas spētu patstāvīgi risināt darba aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās.


Kursa ilgums:     

60 akadēmiskās stundas


Mācību rezultāts:

Profesionālās pilnveides izglītības apliecību izsniedz personai, kura apguvusi attiecīgo izglītības programmu un saņēmusi vērtējumu atzīmi (ne mazāku par 4 "gandrīz viduvēji" 10 ballu vērtējuma skalā) vai "ieskaitīts" visos izglītības programmas mācību kursos un pārbaudījumos.


Tālākās izglītības iespējas:

Pēc darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas apguves persona var apgūt 40 stundu specializēto zināšanu izglītības programmu darba aizsardzības jomā komercdarbības veidos, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju.


Nepieciešamā izglītība:

Pamatizglītība 


Sīkāka informācija
Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: apmacibas@eva93.lv, T. 29240545
UZTICĪBAS PERSONA DARBA AIZSARDZĪBĀ


„Darba aizsardzības likuma” 1. panta 18. punkts nosaka, ka uzticības persona ir nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā.


17.09.2002. MK noteikumu Nr.427 „Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība” prasības nosaka ieteicamo uzticības personu skaitu uzņēmumā proporcionāli nodarbināto skaitam uzņēmumā.


Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 2012. gada 18. decembra grozījumiem un to 1.5. punktu, uzticības personas nepieciešamās zināšanas darba aizsardzības jautājumos iegūst, apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas teorijas sadaļu.


Nepieciešamā izglītība:

Pamatizglītība 


Sīkāka informācija
Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: apmacibas@eva93.lv, T. 29240545
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv