117163

Uzsākta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence īstenošana!
15.06.2021


Projektu pilnībā finansē Eiropas Savienība                

PAR PROJEKTU

Darba aizsardzības lektori, apmācību īstenotāji un pedagogi  - tas ir ļoti plašs izglītotāju tīkls, jo daudzas ar darba drošību saistītās tēmas tiek iekļautas citu attiecīgo mācību priekšmetu mācību mērķos. Apmācības darba aizsardzības jomā tiek īstenotas gan izglītības iestādēs, gan arī darba vietās – sākot ar apmācību drošām darba metodēm un paņēmieniem jaunpieņemtajiem darbiniekiem un praktikantiem, līdz ikgadējām apmācībām un instruktāžām pārējam personālam.
Lai darba aizsardzība patiešām būtu “droša”, ir nepieciešama gan praktiska, gan teorētiska apmācība. Covid-19 krīze aktualizēja nepieciešamību pēc iespējas praktizēties arī attālināti – un to nevar aizstāt ar  PowerPoint prezentācijām, video, tiešsaistes nodarbībām vai rokasgrāmatām vai grāmatām.
Praktiskai apmācībai jārada iespēja “sajust” reālo darba vidi, darba aprīkojumu un jāattīsta spēja rīkoties visdažādākajās situācijās.
Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt mūsdienīgu darba aizsardzības izglītības kultūru Eiropā, īpaši akcentējot augmentētās realitātes radītās iespējas praktisku mācību nodrošināšanā situācijās, kad nav iespējas praktizēties reālā darba vai mācību vidē.

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Mēs sasniegsim izvirzīto mērķi, izstrādājot un ieviešot trīs intelektuālos rezultātus:

1. Intelektuālais rezultāts Nr.1 "Vieta visaptverošai klātesamībai". Digitālā platforma ar 15 ražošanas un pakalpojumu nozares darba aizsardzības mācību moduļiem. Moduļi, kas ļauj izglītojamiem praktizēties virtuālā vidē, teorētiskā daļa, būs pieejami piecās valodās: latviešu, lietuviešu, angļu, spāņu un slovēņu.
2. Intelektuālais rezultāts Nr. 2 "Darba aizsardzības augmentētā praktisko apmācību vide". 75 virtuālas, visaptverošas darba vides ar 3 atbalsta uzdevumiem (kopā  225 uzdevumi), kas ļauj īstenot praktiskās apmācības piecās valodās: latviešu, lietuviešu, angļu, spāņu un slovēņu.
3. Intelektuālais rezultāts Nr.3 "Iesaisties Time4IT". Vebinārs darba aizsardzības apmācībās iesaistītajiem izglītotājiem Latvijā, Lietuvā, Spānijā un Slovēnijā, lai  apmācītu izglītotājus darboties augmentētās realitātes vidē, izmantojot izstrādātās 75 virtuālās vides, kā arī apmācītu izglītotājus, kā izstrādāt interaktīvas, augmentētā realitātē balstītas praktisko apmācību vides.
Projekta mērķis ir atbalstīt aktīvo darba aizsardzības izglītotāju un izglītības ekspertu, kā arī izglītojamo līdzdalību drošas darba vides nodrošināšanā, ieskicējot augmentētās realitātes sniegtās iespējas, tādējādi veicinot digitālo izglītību un digitālo pratību, kā arī veicināt izpratni par darba aizsardzības izglītības nozīmi un sniegtajām iespējām 21. gadsimtā, izglītojot sabiedrību  par drošas darba vides nozīmi veselības saglabāšanā.
Izglītojamie iegūs iespēju praktizēties iekļaujošā mācību vidē, neatkarīgi no fiziskās atrašanās vietas, izmantojot augmentētās realitātes sniegtās iespējas.

INOVĀCIJAS
Lai gan mums, projekta īstenotājiem, patīk darba aizsardzības apmācību procesā izmanot foto un video, PowerPoint, mācību filmas un uzdevumus Word formātā, tomēr saprotam, ka tas nekādā veidā neaizstāj praktiskas, darba vidē balstītas apmācības. Tāpēc projekta inovācijas pamatā ir augmentētās realitātes potenciāls, kas balstās uz iespēju izglītojamiem gūt nozīmīgu praktisko pieredzi darba aizsardzības jautājumu risināšanā, bez fiziskas klātbūtnes, bet tomēr jūtoties emocionāli un kognitīvi klātesošiem reālvidē, un tas ļauj Time4IT projekta rezultātus izmantot kā pozitīvu vēstījumu, uzsverot virtuālo apmācību un augmentētās realitātes potenciālu digitālajā laikmetā.

KAS MĒS ESAM?


Projekta koordinators:
MACĪBU CENTRS “EVA-93” – LATVIJA

Projekta dalībnieki:
NEOTALENTWAY – SPĀNIJA
BUSINESS CREATIVE INSTITUTE MARIBOR – SLOVĒNIJA
VIESOJI ISTAIGA BALTIJOS EDUKACINIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS – LIETUVA


PROJEKTA ILGUMS
Projekta ilgums:
2021.gada 1. maijs – 2023.gada 30.aprīlis
      Atpakaļ